16 kwietnia 2011

MNDP cz.3

poniżej zamieszcza skrypt, skanujący za pomocą MNDP otoczenie sieciowe
#!/usr/bin/perl -w

###############################################################################
#
# scan-mikrotik.pl v2.6.0
#
# scan utility for mikrotik
#
# 2011-03-27
# dodano uptime
#
# 2011-03-20
# mindc.net
###############################################################################

use strict;
use IO::Socket;
use Data::Dumper;
use Time::HiRes qw( usleep );

$|=1;

my %links;

print "scan-mikrotik.pl v2.6.0
link hw         ip        board   sw   uptime identity
--------------------------------------------------------------------------------
wait for 3 sec...\r";

open my $ph, "-|","ip a";
while ( <$ph> ) {
  $links{$2} = $1 if m@\s(\S+)/\d+\s.*(eth\d+)@;
}
close $ph;

foreach my $link ( keys %links ) {
  unless ( fork ) {
    my $socket = IO::Socket::INET->new(
      Proto => 'UDP',
      PeerPort => 5678,
      PeerAddr => inet_ntoa(INADDR_BROADCAST),
      LocalAddr => $links{$link},
      Broadcast => 1,
      Reuse => 1
    ) or die "cannot bind socket $!\n";
    my $data = {};
    eval {
      my $out = {};
      local $SIG{ALRM} = sub {
        foreach ( sort keys %$data ) {
          my $o = $data->{$_};
          printf("%s %17s %-16s %-10s %-7s %6s %s\n",
            $link,
            $o->{mac},
            $o->{ip},
            $o->{board},
            $o->{sw},
            sec2human($o->{uptime}),
            $o->{identity}
          );
        }
        print "\n" if keys %$data;
        exit;
      };
      alarm 3;
      open (STDIN,"tcpdump -i $link -lnqxt -s 1024 src port 5678 and proto UDP 2>/dev/null |");
      usleep(100000);
      $socket->send(pack("H8",0));
      usleep(100000);
      $socket->send(pack("H8",0));
      usleep(100000);
      $socket->send(pack("H8",0));
      close $socket;
      my $buffer = '';
      my $i = 0;
      while (<>) {
        s/IP \S+.5678 > \S+ UDP, length \d+.*//g;
        s/0x\d\d\d\d://g;
        s/\s+//g;
        $buffer .= $_;
        if ( $_ =~ /^$/ && $buffer ne '' ) {
          $i++;
          my $out = mikrotik_header($buffer);
          $data->{$out->{mac}} = $out;
          $buffer = '';
        }
      }
      alarm 0;
    };
    exit;
  }
}

1 while ( wait() != -1);
system "killall tcpdump";

exit;

sub mikrotik_header {
  my $buffer = shift;
             #ip    #udp #mikrotik
  my @header = unpack("H4nH8H8NN nnnH4 H2H2S(H4n/a*)*", pack("H*",$buffer));

  #ip header
  shift @header; #ip1
  shift @header; #ip_lenght
  shift @header; #ip2
  shift @header; #ip3
  my $ip = shift @header; #ip_src
  shift @header; #ip_dst
  #udp header
  shift @header; #udp_src_port
  shift @header; #udp_dst_port
  shift @header; #udp_lenght
  shift @header; #udp_checksum

  shift @header; #?
  shift @header; #?
  shift @header; #age?

  my $out = {};

  $out->{mac} = '';
  $out->{identity} = '';
  $out->{vendor} = '';
  $out->{sw} = '';
  $out->{board} = '';
  $out->{key} = '';
  $out->{uptime} = 0;

  $out->{ip} = join(".",unpack("C4",pack("N",$ip)));

  for ( my $i = 0; $i < @header ; $i += 2 ) {
    my $type = $header[$i];
    my $value = $header[$i+1];

    $out->{mac} = uc join(":",unpack("(H2)6",$value)) if $type eq '0001';
    $out->{identity} = $value if $type eq '0005';
    $out->{vendor} = $value if $type eq '0008';
    $out->{sw} = $value if $type eq '0007';
    $out->{board} = $value if $type eq '000c';
    $out->{key} = $value if $type eq '000b';
    $out->{uptime} = unpack("L",$value) if $type eq '000a';
#    $out->{unknown2} = $value if $type eq '000d';
  }
  return $out;
}

sub sec2human {
  my $sec = shift;

  return "" if $sec <= 0;

  my $w = int($sec / 60 / 60 / 24 / 7);
  my $d = int($sec / 60 / 60 / 24 % 7);
  my $h = int($sec / 60 / 60 % 24);
  my $m = int($sec / 60 % 60);
  my $s = int($sec % 60);
  if ( $w ) {
    return sprintf("%dw%dd",$w,$d);
  } elsif ( $d ) {
    return sprintf("%dd%dh",$d,$h);
  } elsif ( $h ) {
    return sprintf("%dh%dm",$h,$m);
  } elsif ( $m ) {
    return sprintf("%dm%ds",$m,$s);
  } else {
    return "${s}s";
  }
}
Działanie jest proste. Skrypt wysyła na każdym z interfejsów zapytanie 0x00000000 i zaczyna nasłuchiwać na odpowiedź w formacie MNDP. Warunkiem działania skrytpu jest istnienie co najmniej jednego adresu IP na danym interfejsie. Niezbyt eleganckie rozwiązanie z killall tcpdump, ale nie mogłem sobie z tym poradzić, gdy nie zamykam STDIN. A może by tak select.

Brak komentarzy: