25 października 2012

'iptables' i szybkie usuwanie wszystkich reguł...

Poniżej szybkie usuwanie wszystkich reguł z iptables. Zarówno z wbudowanych łańcuchów jak i z łańcuchów użytkownika.

#!/bin/bash

echo "*mangle
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT
" | iptables-restore

22 października 2012

Ubiquiti, SSH i zmiana hasła

Zmianę hasła w Ubiquiti, można przeprowadzić w poniższych krokach:

 1. Najpierw znajdujemy zmieniane hasło dla danego użytkownika.

  # konsola Ubiquiti
  
  cat /tmp/system.cfg | grep users.1.password | cut -d= -f2
  
 2. Teraz ze starego hasła odzyskujemy salt, czyli w Ubiquiti dwa pierwsze znaki hasła.

  # Perl
  
  my $salt;
  ($salt) = $old_password =~ m/^(..)/; 
  # BASH
  
  SALT=`echo ${OLD_PASSWORD} | cut -c1,2`

 3. Generujemy nowe hasło.
  # Perl
  
  my $new_password_crypted = crypt($new_password,$salt);
 4. Mając wszystkie potrzebne dane, podmieniamy hasło.

  # konsola Ubiquiti
  
  sed -e 's/$old_password/$new_password_crypted/' /tmp/system.cfg
  
  # zapisujemy zmiany
  
  cfgmtd -w
  
 5. Gotowe

Powyższa procedura działa, jak na razie, na wszystkich dostępnych mi urządzeniach Ubiquiti.

Gotowy skrypt w Perlu: chpasswd-ubiquiti.pl

18 października 2012

Ubiquiti i zmiana MAC adresu

Aby zmienić adres MAC interfejsu radiowego w Ubiquiti, możemy go po prostu zmienić za pomocą polecenia ifconfig.

Jednak zmiany te, nie zachowują się po restarcie urządzenia. Należy więc zmieniać adres MAC po każdym starcie systemu, a prosty skrypt ustawiający nowy adres zapisać w pamięci nieulotnej.

Poniżej procedura zmiany adresu MAC:

 1. Edytujemy plik /etc/persistent/rc.poststart. Jeśli pliku brak, tworzymy go.
 2. Edytujemy zawartość pliku tak, aby zawierał poniższy kod:
  ifconfig ath0 down
  ifconfig ath0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
  ifconfig ath0 up
  Wartość XX:XX:XX:XX:XX:XX należy zastąpić nowym adresem MAC
 3. Zapisujemy dane do pamięci nieulotnej, uwzględniając pliki w /etc, wykonując polecenie cfgmtd -w -p /etc/
 4. Gotowe

Po zrestartowaniu urządzenia, adres MAC będzie ustawiany na nową wartość

Ubiquiti airFiber 24G i SSH

W airFiber dane od interfejsach (liczniki) uzyskiwane przy pomocy ifconfig albo cat /proc/net/dev nie są adekwatne do oczekiwanych wartości.
Po krótkich poszukiwaniach okazało się, że wszystkie te dane można wyciągnąć przy pomocy komendy af

Pobieranie informacji odbywa się za pomocą komendy af get parametr

Poniżej pełna lista parametrów, wynik wywołania aflist. Zwracam uwagę na pogrubione nazwy parametrów:

-------------------
AirFiber State Dump
-------------------
 frequency.................24.2GHz
          choices {24.1GHz,24.2GHz}
 rxfrequency...............24.1GHz
          choices {24.1GHz,24.2GHz}
 txfrequency...............24.2GHz
          choices {24.1GHz,24.2GHz}
 rxgain....................high
          choices {low,high}
 txmodrate.................6x
 duplex....................full
          choices {half,full}
 dpstat....................1000Mbps-Full
 dpcntl....................auto
          choices {auto,10Mbps-Half,100Mbps-Half,10Mbps-Full,100Mbps-Full}
 gpspulse..................detected
          choices {none,detected}
 gpsfix....................3D fix
 gpslat....................5333.98849N
 gpslong...................02100.71451E
 gpsalt....................171.6
 gpsviewcnt................10
 gpsusedcnt................10
 gpshdop...................1.00
 rssi......................51
 rssi0.....................51
 rssi1.....................51
 rxpower...................-57
 rxpower0..................-57
 rxpower1..................-57
 led.......................power
          choices {rssi,power}
 temp0.....................34
 temp1.....................34
 getlist...................frequency,rxfrequency,txfrequency,rxgain,txmodrate,duplex,dpstat,dpcntl,gpspulse,gpsfix,gpslat,gpslong,gpsalt,gpsviewcnt,gpsusedcnt,gpshdop,rssi,rssi0,rssi1,rxpower,rxpower0,rxpower1,led,temp0,temp1,getlist,setlist,countrycode,countrydom,speed,modcontrol,gps,powerout,mode,state,status,mastertxstart,mastertxlength,masterrxstart,masterrxlength,slavetxstart,slavetxlength,slaverxstart,slaverxlength,tdelay,feet,miles,meters,kilometers,linkname,key,capacity,rxcapacity,txcapacity,rrxpower0,rrxpower1,rtxmodrate,rpowerout,linktest,caldcoff,caltcxo,caltxiq,calrxiq,caltxtc,calrxtc,caltxpower,calrxpower,calpodc,mac_0,mac_1,TxFramesOK,RxFramesOK,RxFrameCrcErr,RxAlignErr,TxOctetsOK,RxOctetsOK,TxPauseFrames,RxPauseFrames,RxErroredFrames,TxErroredFrames,RxValidUnicastFrames,RxValidMulticastFrames,RxValidBroadcastFrames,TxValidUnicastFrames,TxValidMulticastFrames,TxValidBroadcastFrames,RxDroppedMacErrFrames,RxTotalOctets,RxTotalFrames,RxLess64ByteFrames,RxOverLengthFrames,Rx64BytePackets,Rx65_127BytePackets,Rx128_255BytePackets,Rx256_511BytePackets,Rx512_1023BytePackets,Rx1024_1518BytesPackets,Rx1519PlusBytePackets,RxTooLongFrameCrcErr,RxTooShortFrameCrcErr,phy00,phy01,phy02,phy03,phy04,phy05,phy06,phy07,phy08,phy09,phy0a,phy0b,phy0c,phy0d,phy0e,phy0f,phy10,phy11,phy12,phy13,phy14,phy15,phy16,phy17,phy18,phy19,phy1a,phy1b,phy1c,phy1d,phy1e,phy1f,txqosoct0,txqosoct1,txqosoct2,txqosoct3,txqosoct4,txqosoct5,txqosoct6,txqosoct7,txqosoct8,txqosoct9,txqosocta,txqosoctb,txqosoctc,txqosoctd,txqosocte,txqosoctf,txqospkt0,txqospkt1,txqospkt2,txqospkt3,txqospkt4,txqospkt5,txqospkt6,txqospkt7,txqospkt8,txqospkt9,txqospkta,txqospktb,txqospktc,txqospktd,txqospkte,txqospktf,rxqosoct0,rxqosoct1,rxqosoct2,rxqosoct3,rxqosoct4,rxqosoct5,rxqosoct6,rxqosoct7,rxqosoct8,rxqosoct9,rxqosocta,rxqosoctb,rxqosoctc,rxqosoctd,rxqosocte,rxqosoctf,rxqospkt0,rxqospkt1,rxqospkt2,rxqospkt3,rxqospkt4,rxqospkt5,rxqospkt6,rxqospkt7,rxqospkt8,rxqospkt9,rxqospkta,rxqospktb,rxqospktc,rxqospktd,rxqospkte
 setlist...................frequency,rxfrequency,txfrequency,rxgain,duplex,dpcntl,led,countrycode,countrydom,speed,modcontrol,gps,powerout,mode,linkname,key,linktest,caldcoff,caltcxo,caltxiq,calrxiq,caltxtc,calrxtc,caltxpower,calrxpower,calpodc,phy00,phy04,phy07,phy09,phy10,phy12,phy14,phy18,phy19,phy1d,phy1e
 countrycode...............840
 countrydom................fcc
          choices {none,fcc,etsi}
 speed.....................6x
          choices {1x,2x,4x,6x,8x}
 modcontrol................automatic
          choices {manual,automatic}
 gps.......................on
          choices {off,on}
 powerout..................20
           range {0..33}
 mode......................slave
          choices {master,slave,reset}
 state.....................operational
 status....................slave-operational
 mastertxstart.............0
 mastertxlength............1895544
 masterrxstart.............1907506
 masterrxlength............1895544
 slavetxstart..............1901794
 slavetxlength.............1895544
 slaverxstart..............0
 slaverxlength.............1895544
 tdelay....................2856
 feet......................2809
 miles.....................0.532
 meters....................856
 kilometers................0.856
 linkname..................spy-nid.........................
 key.......................0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
           range {0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000..ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff}
 capacity..................743339520
 rxcapacity................743339520
 txcapacity................743626240
 rrxpower0.................-59
 rrxpower1.................-60
 rtxmodrate................6x
 rpowerout.................20
 linktest..................rx,0,tx,0,No Data
           range {1..60}
 caldcoff..................TX0DCI=0x091F,TX0DCQ=0x0154,TX1DCI=0x0CD5,TX1DCQ=0xFDB0
 caltcxo...................TCXOcount=124999994
 caltxiq...................TX0AI=0x0F6F,TX0AQ=0x0409,TX1AI=0x0F67,TX1AQ=0x0403
 calrxiq...................RX0AI=0x0FFD,RX0AQ=0x0403,RX1AI=0x0FFE,RX1AQ=0x0409
 caltxtc...................TCTX0gm40=-2.12,TCTX0gm15=-1.76,TCTX0gp10=-0.98,TCTX0gp35=0.00,TCTX0gp60=1.64,TCTX0gp85=3.41,TCTX1gm40=-2.12,TCTX1gm15=-1.76,TCTX1gp10=-0.98,TCTX1gp35=0.00,TCTX1gp60=1.64,TCTX1gp85=3.41
 calrxtc...................TCRX0gm40=-5.20,TCRX0gm15=-2.93,TCRX0gp10=-1.58,TCRX0gp35=0.00,TCRX0gp60=1.92,TCRX0gp85=3.91,TCRX1gm40=-5.20,TCRX1gm15=-2.93,TCRX1gp10=-1.58,TCRX1gp35=0.00,TCRX1gp60=1.92,TCRX1gp85=3.91
 caltxpower................TX0P=0x1D,TX0PdBm=6.92,TX0PTEMP=48,TX1P=0x1D,TX1PdBm=7.41,TX1PTEMP=48
 calrxpower................RX0P=0x39,RX0PdBm=-50.00,RX0PTEMP=47,RX1P=0x39,RX1PdBm=-50.00,RX1PTEMP=48
 calpodc...................P0short=0.00,P0half=0.00,P0full=-2.00,P1short=0.00,P1half=0.00,P1full=-2.00
 mac_0.....................0
 mac_1.....................0
 TxFramesOK................2713099372
 RxFramesOK................1103621960
 RxFrameCrcErr.............0
 RxAlignErr................0
 TxOctetsOK................3728254389
 RxOctetsOK................1000856066
 TxPauseFrames.............0
 RxPauseFrames.............0
 RxErroredFrames...........1
 TxErroredFrames...........63692
 RxValidUnicastFrames......1099572717
 RxValidMulticastFrames....601489
 RxValidBroadcastFrames....3451960
 TxValidUnicastFrames......2691192694
 TxValidMulticastFrames....1670070
 TxValidBroadcastFrames....20308518
 RxDroppedMacErrFrames.....0
 RxTotalOctets.............3687124683
 RxTotalFrames.............1103629815
 RxLess64ByteFrames........0
 RxOverLengthFrames........0
 Rx64BytePackets...........2153589453
 Rx65_127BytePackets.......2333775463
 Rx128_255BytePackets......268202900
 Rx256_511BytePackets......145549651
 Rx512_1023BytePackets.....136029207
 Rx1024_1518BytesPackets...361452237
 Rx1519PlusBytePackets.....0
 RxTooLongFrameCrcErr......0
 RxTooShortFrameCrcErr.....0
 phy00.....................0x1000
 phy01.....................0x796d
 phy02.....................0x004d
 phy03.....................0xd072
 phy04.....................0x1de1
 phy05.....................0xc5e1
 phy06.....................0x000f
 phy07.....................0x2801
 phy08.....................0x0000
 phy09.....................0x0200
 phy0a.....................0x3800
 phy0b.....................0x0000
 phy0c.....................0x0000
 phy0d.....................0x0000
 phy0e.....................0x0000
 phy0f.....................0xa000
 phy10.....................0x0862
 phy11.....................0xbc5c
 phy12.....................0x0000
 phy13.....................0x7401
 phy14.....................0x082c
 phy15.....................0x0000
 phy16.....................0x04e8
 phy17.....................0x0000
 phy18.....................0x3200
 phy19.....................0x3000
 phy1a.....................0x0000
 phy1b.....................0x063e
 phy1c.....................0x0000
 phy1d.....................0x000b
 phy1e.....................0x2c20
 phy1f.....................0x8100
 txqosoct0.................0x0000000000000000
 txqosoct1.................0x0000000000000000
 txqosoct2.................0x0000000000000000
 txqosoct3.................0x000000ed33db2544
 txqosoct4.................0x0000000000000000
 txqosoct5.................0x0000000000000000
 txqosoct6.................0x0000000000000000
 txqosoct7.................0x0000000000000000
 txqosoct8.................0x0000000000000000
 txqosoct9.................0x0000000000000000
 txqosocta.................0x0000000000000000
 txqosoctb.................0x0000000000000000
 txqosoctc.................0x0000000000000ea7
 txqosoctd.................0x0000000000000000
 txqosocte.................0x0000000000000000
 txqosoctf.................0x0000000000000000
 txqospkt0.................0x0000000000000000
 txqospkt1.................0x0000000000000000
 txqospkt2.................0x0000000000000000
 txqospkt3.................0x0000000141c446c5
 txqospkt4.................0x0000000000000000
 txqospkt5.................0x0000000000000000
 txqospkt6.................0x0000000000000000
 txqospkt7.................0x0000000000000000
 txqospkt8.................0x0000000000000000
 txqospkt9.................0x0000000000000000
 txqospkta.................0x0000000000000000
 txqospktb.................0x0000000000000000
 txqospktc.................0x0000000000000017
 txqospktd.................0x0000000000000000
 txqospkte.................0x0000000000000000
 txqospktf.................0x0000000000000000
 rxqosoct0.................0x0000000000000000
 rxqosoct1.................0x0000000004a95cdf
 rxqosoct2.................0x0000000000000000
 rxqosoct3.................0x000006da147ca526
 rxqosoct4.................0x0000000000000000
 rxqosoct5.................0x0000000000000000
 rxqosoct6.................0x0000000000000000
 rxqosoct7.................0x0000000000000000
 rxqosoct8.................0x0000000000000000
 rxqosoct9.................0x0000000000000000
 rxqosocta.................0x0000000012b24e9c
 rxqosoctb.................0x0000000000000000
 rxqosoctc.................0x000000001159c6c1
 rxqosoctd.................0x0000000000000000
 rxqosocte.................0x0000000000000000
 rxqosoctf.................0x0000000000000000
 rxqospkt0.................0x0000000000000000
 rxqospkt1.................0x000000000003b870
 rxqospkt2.................0x0000000000000000
 rxqospkt3.................0x00000001a1741f99
 rxqospkt4.................0x0000000000000000
 rxqospkt5.................0x0000000000000000
 rxqospkt6.................0x0000000000000000
 rxqospkt7.................0x0000000000000000
 rxqospkt8.................0x0000000000000000
 rxqospkt9.................0x0000000000000000
 rxqospkta.................0x00000000001f35e9
 rxqospktb.................0x0000000000000000
 rxqospktc.................0x0000000000209e5a
 rxqospktd.................0x0000000000000000
 rxqospkte.................0x0000000000000000

Więc aby wyciągnąć dane z liczników i wykorzystać je na przykład w rrdtool, wystarczy odczytać wyniki dwóch komend:

af get TxOctetsOK
af get RxOctetsOK

5 października 2012

Skaner Ubiquiti

Skaner do urządzeń Ubiquiti dla konsoli linuksowej, napisany w Perlu.

Historia zmian:

 • 2013-06-07
  dodano nowy kod hardware'u: 'WM5'
 • 2012-12-17
  dodano nowy kod hardware'u: 'NB2'
 • 2012-10-05
  dodano nowy kod hardware'u: 'AF24'
  dodano możliwość wybrania interfejsu do skanowania, podawany jako parametr wywołania skryptu
 • 2012-08-24
  dodano rozpoznawanie kodow hardware'u: 'NS3','B2N','BS2'
 • 2012-08-22
  poprawiono parsowanie odbieranego pakietu
  poprawiono parsowanie wersji software
 • 2011-06-11
  przepisano engine na klasyczne sockety
 • 2011-03-20
  pierwsza wersja

Najbardziej aktualna wersja skanera: scan-ubiquiti.pl

Opisy:

22 sierpnia 2012

Ubiquiti cz.3

Dzisiaj coś mi nie pasowało w moim skanerze, okazało się że za bardzo zakombinowałem z formatem ramki.
Poprawny format ramki:
@s = unpack("H6 H2 H6 H12 N (H2n/a*)*", $ramka);
No i sam scanner:
#!/usr/bin/perl

###############################################################################
#
# scan-ubiquiti.pl v2.1.0
#
# scan utility for ubiquiti
#
# 2012-08-24
# dodano rozpoznawanie kodow hardware'u: 'NS3','B2N','BS2'
#
# 2012-08-22
# poprawiono parsowanie odbieranego pakietu
# poprawiono parsowanie wersji software
#
# 2011-06-11
# przepisano engine na klasyczne sockety
#
# mindc.net
# 2011-03-20
###############################################################################

use strict;
use warnings;
use Socket;
use Time::HiRes qw(gettimeofday);

print "scan-ubiquiti.pl v2.0.0
   hw         ip        board      sw   uptime name               ssid
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
";

my %dev;
open my $ph, "-|","ip a";
while ( <$ph> ) {
    $dev{$2} = $1 if m@\s(\S+)/\d+\s.*(eth\d+)@;
}
close $ph;

my $data = {};

foreach my $saddr ( values %dev ) {
    my $socket;
    socket($socket,PF_INET,SOCK_DGRAM,17);
    setsockopt($socket, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1 );
    my $sin = sockaddr_in(50122,inet_aton($saddr));
    bind($socket,$sin);
    my $sout = sockaddr_in(10001,INADDR_BROADCAST);
    send($socket,pack("H8","01000000"),0,$sout);
    send($socket,pack("H8","01000000"),0,$sout);
    send($socket,pack("H8","01000000"),0,$sout);
    close $socket;
}

my $socket;
socket($socket,PF_INET,SOCK_DGRAM,17) or die "socket error - $!";
my $sin = sockaddr_in(50122,INADDR_ANY);
bind($socket,$sin);
setsockopt($socket, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 0 );


my $rin = "";
vec($rin,fileno($socket),1) = 1;

my $end = gettimeofday() + 3;
my $timeout = $end - gettimeofday();

my $i = 0;
while ( select(my $rout = $rin,undef,undef,$timeout) ) {
    $timeout = $end - gettimeofday();
    my $rtime = "";
    my $his = recv($socket,$rtime,1500,0) || die "recv: $!";
    my ($port,$hisaddr) = sockaddr_in($his);
    next if length($rtime) < 8; #skip self
    my $o = ubiquiti_header(inet_ntoa($hisaddr),$rtime);

    if ( not exists($data->{$o->{mac}})) {
      my $sw = parse_sw($o->{sw});
      printf("%3d. %17s %-16s %-16s %-6s %6s %-32s %s\n",
      ++$i,
      $o->{mac} || '',
      $o->{ip} || '',
      models($o->{board}) || '',
      $sw->{sw_version} || '',
      sec2human($o->{uptime}) || '',
      $o->{name} || '',
      $o->{ssid} || ''
    );
    }
    $data->{$o->{mac}}++;
}
close $socket;
print "\n" if keys %$data;
exit;

sub ubiquiti_header {
  my $ip = shift;
  my $frame = shift;

  my $template = "H6 H2 H6 H12 N (H2n/a*)*";
  my @header = unpack($template,$frame);
  my $signature = shift @header;
  return undef if $signature ne '010000';
  my $t = shift @header;
  shift @header;
  my $mac = shift @header;
  shift @header;

  my $out = {};
  @{$out}{qw(ip mac sw board key uptime ssid)} = ($ip,'','','','',0,'');

  for ( my $i = 0; $i < @header ; $i += 2 ) {
    my $type = $header[$i];
    my $value = $header[$i+1];

    $out->{sw} = $value if $type eq '03';
    $out->{board} = $value if $type eq '0c';
    $out->{name} = $value if $type eq '0b';
    $out->{uptime} = unpack("N",$value) if $type eq '0a';
    $out->{ssid} = $value if $type eq '0d';

  }

  $out->{mac} = uc join(":",unpack("(H2)6",pack("H*",$mac)));
  $out->{frame} = $frame;
  $out->{structure} = \@header;
  return $out;

}

sub sec2human {
  my $sec = shift;

  return "" if $sec <= 0;

  my $w = int($sec / 60 / 60 / 24 / 7);
  my $d = int($sec / 60 / 60 / 24 % 7);
  my $h = int($sec / 60 / 60 % 24);
  my $m = int($sec / 60 % 60);
  my $s = int($sec % 60);
  if ( $w ) {
    return sprintf("%dw%dd",$w,$d);
  } elsif ( $d ) {
    return sprintf("%dd%dh",$d,$h);
  } elsif ( $h ) {
    return sprintf("%dh%dm",$h,$m);
  } elsif ( $m ) {
    return sprintf("%dm%ds",$m,$s);
  } else {
    return "${s}s";
  }
}

sub parse_sw {
  my $sw = shift;
  return {} unless $sw;

  my @d = $sw =~ m/(\S{2,3})\.(ar\d+)\.v(\S+)\.(\d{4,5})\.(\d{6})\.(\d{4})/;

  my $out = {
  board => $d[0] || '',
  chipset => uc $d[1] || '',
  sw_version => $d[2],
  build => $d[3] || '',
  date => $d[4] || '',
  unkn => $d[5] || ''
  };
  return $out;
}

sub models {
  my $m = shift;
  return 'NanoBridge M5' if $m eq 'NB5';
  return 'WispStation5' if $m eq 'MS5';
  return 'Rocket M5' if $m eq 'R5N';
  return 'AirGrid M5' if $m eq 'AG5';
  return 'NanoStation M3' if $m eq 'NS3';
  return 'Bullet M2' if $m eq 'B2N';
  return 'Bullet 2' if $m eq 'BS2';
  return $m;
};

11 kwietnia 2012

Uruchamianie aplikacji w przeglądarce...

...czyli rejestrowanie własnego protokołu URL

Kilka razy podchodziłem do tego problemu. A to kombinowałem z zakręconym JavaScriptem (bezskutecznie), a to z pluginem do Firefoxa (z powodzeniem). Aż trafiłem na artykuł o rejestrowaniu własnych protokołów, tak jak wbudowany http://

Aby przeglądarka rozpoznawała wywołanie typu winbox:192.168.88.1;admin;admin; należy ten protokół zarejestrować w systemie.
Osobiście potrzebowałem kilku takich protokołów, przygotowałem mały zestaw skrypt+aplikacja aby ten proces zautomatyzować.

Plik konfiguracyjny url_launcher.config:
(Nazwa pliku jest ważna, na sztywno wpisana w aplikacji url_launcher.exe)

winbox;c:\bin\winbox.exe
putty;C:\BIN\putty.exe
quake;d:\games\Quake III Arena\quake3.exe

Pierwsza pozycja to nazwa protokołu, druga pozycja (oddzielona średnikiem) to ścieżka do pliku wykonywalnego obsługującego nasz protokół. Odpowiednie wpisy do rejestru wykonuje poniższy skrypt, wpisy są uzależnione od wpisów w pliku konfiguracyjnym.

Skrypt url_launcher.cmd
@echo off
set URL_LAUNCHER_PATH=%~dp0
set URL_LAUNCHER_PATH=%URL_LAUNCHER_PATH:\=\\%

echo Windows Registry Editor Version 5.00 > url_launcher.temp.reg
FOR /F "eol= tokens=1,2 delims=;" %%I in (url_launcher.config) do (
 (
 echo [HKEY_CLASSES_ROOT\%%I]
 echo @="Winbox URI"
 echo "URL Protocol"=""
 echo [HKEY_CLASSES_ROOT\%%I\DefaultIcon]
 echo @="\"%%J\",0"
 echo [HKEY_CLASSES_ROOT\%%I\shell]
 echo @="open"
 echo [HKEY_CLASSES_ROOT\%%I\shell\open]
 echo [HKEY_CLASSES_ROOT\%%I\shell\open\command]
 echo @="\"%URL_LAUNCHER_PATH%url_launcher.exe\" \"%%1\""
 ) >> url_launcher.temp.reg
)
regedit /s url_launcher.temp.reg
del url_launcher.temp.reg

Do tego wszystkiego, potrzebny jest mały programik, który obrobi dane wejściowe i wywoła nam aplikację docelową url_launcher.exe

Wracając do naszego protokołu winbox:192.168.88.1;admin;admin, po wpisaniu go w pasku adresu przeglądarki i uruchomieniu, zostanie uruchomiony program z parametrami c:\bin\winbox.exe 192.168.88.1 admin admin. Analogicznie z putty:8.8.8.8;-l;root zostanie uruchomiony c:\bin\putty.exe 8.8.8.8 -l root

Aby wszystko zadziałało bezproblemowo, wszystkie pliki powinny znajdować się w tym samym katalogu.

I na zakończenie: to rozwiązanie jest uniwersalne, działa w każdej przeglądarce.

5 kwietnia 2012

Speedtest.net Mini - automatyczna aktualizacja

Czasami zdarzało się, że wchodząc na mój własny speedtest okazywało się, że jest nieaktualny... czasami taki nieaktualny wisiał ponad miesiąc...
Napisałem więc prościusieńki skrypt w BASHu który robi to za mnie
#!/bin/bash

cd <pełna_ścieżka_do_katalogu_z_twoim_speedtest.net_mini>
if ! wget -N http://c.speedtest.net/mini/mini.zip 2>&1 | grep -q "not retrieving";then
  unzip -o mini.zip
  cp -fR ./mini/* .
fi
Uruchamiamy co jakiś czas z crona i zapominamy o pilnowaniu i aktualizowaniu naszego Speedtest.net Mini.

6 marca 2012

Clean Drive

Tak sobie przypomniałem o pewnej bardzo prostej komendzie, którą można czyścić dyski ze zbędnych śmieci (chodzi o zajęte sektory po usuniętych plikach). Bardzo przydatne przy tworzeniu obrazów dysków/partycji w systemach plików nie obsługiwanych przez Wasz program do archiwizacji (tryb 'sektor po sektorze'). A wszystko po to, aby zminimalizować rozmiar skompresowanego archiwum...
dd if=/dev/zero of=/0bits bs=20M;rm -f /0bits
dd if=/dev/zero of=/home/0bits bs=20M;rm -f /home/0bits
dd if=/dev/zero of=/var/0bits bs=20M;rm -f /var/0bits
dd if=/dev/zero of=/usr/0bits bs=20M;rm -f /usr/0bits
dd if=/dev/zero of=/tmp/0bits bs=20M;rm -f /tmp/0bits
Oczywiście parametry wywołań będą różnić się od ilości i miejsca montowań partycji.
Przy okazji zmierzymy prędkość zapisu na danej partycji :)