3 czerwca 2015

Aplikacja LINE, protokół Thrift i Perl

Wszystkie skrypty jakie znalazłem w sieci, które logowały się do LINE, były napisane głównie w języku Python, a ja niestety programuję w Perl. Więc po dwóch dniach walk, na podstawie znalezionego kodu w sieci, stworzyłem skrypt który loguje się do LINE i pobiera dane użytkownika. Inne funkcje można podejrzeć w pliku TalkService.pm
#!/usr/bin/perl

package customHttpClient;
use base qw(Thrift::HttpClient);

sub setCustomHeader {
  my $self = shift;
  push @{$self->{'customHeaders'}},[@_];
}

sub flush
{
  my $self = shift;

  my $ua = LWP::UserAgent->new('timeout' => 1);
  $ua->default_header('Accept' => 'application/x-thrift');
  $ua->default_header('Content-Type' => 'application/x-thrift');
  $ua->cookie_jar({}); # hash to remember cookies between redirects

  my $out = $self->{out};
  $out->setpos(0); # rewind
  my $buf = join('', <$out>);

  my $request = new HTTP::Request(POST => $self->{url}, undef, $buf);

  foreach ( @{$self->{'customHeaders'}} ) {
    $request->header(@$_);
  }

  my $response = $ua->request($request);
  my $content_ref = $response->content_ref;

  my $in = IO::String->new($content_ref);
  binmode($in);
  $self->{in} = $in;
  $in->setpos(0); # rewind

  # reset write buffer
  $out = IO::String->new;
  binmode($out);
  $self->{out} = $out;
}

package main;

use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;
use Thrift::XS;
use TalkService;
use Try::Tiny;

use constant LINE_DOMAIN  => "http://125.209.252.15";
use constant LINE_HTTP_URL => LINE_DOMAIN . "/api/v4/TalkService.do";

my $ip     = "127.0.0.1";
my $version   = "4.0.2.366";
my $com_name  = "LineJ";

my $id = '<email>';
my $password = '<password>';

my $os_version = "6.2.9200-8-x64";
my $user_agent = sprintf("DESKTOP:WINDOWS:%s(%s)",$os_version,$version);
my $app = sprintf("DESKTOPWIN\t%s\tWINDOWS\t%s",$version, $os_version);

my $transport = new customHttpClient(LINE_HTTP_URL);
$transport->setCustomHeader('User-Agent' => $user_agent);
$transport->setCustomHeader('X-Line-Application' => $app);

my $protocol = new Thrift::XS::CompactProtocol($transport);
my $client = new TalkServiceClient($protocol);

try {
  my $msg = $client->loginWithIdentityCredentialForCertificate(
    IdentityProvider::LINE, $id, $password, 0, $ip, $com_name, ""
  );
  $transport->setCustomHeader('X-Line-Access' => $msg->{authToken});
  print Dumper $client->getProfile();
} catch {
  print STDERR Dumper $_;
};

exit;
Moduł TalkService wygenerowałem na podstawie pliku line.thrift. Informacje jak wygenerować kod w Perlu (i nie tylko) znajdują się pod adresem https://thrift.apache.org/tutorial/.